datingsite voor
de actieve 50-plusser
Meld je gratis aan Aanmelden
Leden Inlog leden
Vind je date
t/m

Gebruiksvoorwaarden actief50.nl Datingcommunity

Actief50.nl een ontmoetingsplek voor 50+-ers en is toegankelijk voor leden via het Internet. Door lid te worden van actief50.nl accepteert u de gebruiksvoorwaarden van actief50.nl en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met actief50.nl. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities

1.1 Actief50.nl is de betaalde ontmoetingsservice van actief50.nl gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder dossiernummer 63885972 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden. Bepaalde onderdelen van actief50.nl zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.
1.2 Betaalde diensten zijn de onderdelen van actief50.nl die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.
1.3 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van actief50.nl.

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Om lid te worden van actief50.nl moet u tenminste 50 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
2.2 Het lidmaatschap van actief50.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en een wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Actief50.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.
2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt actief50.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart actief50.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien actief50.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is actief50.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient actief50.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.
2.6 Actief50.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.7 Actief50.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik

3.1 U zult actief50.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via actief50.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.2 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via actief50.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via actief50.nl beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.
3.3 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Actief50.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan deze algemene voorwaarden. Actief50.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.
   

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1

Een betaald lidmaatschap op actief50 is een eenmalige betaling. U heeft 14  dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om - zonder opgaaf van redenen - het lidmaatchap te annuleren. Opzegging kan via een e- mail: info@actief50.nl of per post: actief50.nl, Zandkamp 84, 3828 GE Hoogland.  Binnen 14 dagen na uw herroeping, zullen wij het betaalde lidmaatschapsgeld aan u terugbetalen.

4.2 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
4.3 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
4.4 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van actief50.nl niet meer gewenst is; wanneer actief50.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door actief50.nl moet worden beëindigd.

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van actief50.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.
5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.
5.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op actief50.nl te publiceren. Actief50.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
5.4 Actief50.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.
5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt actief50.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
5.8 U verklaart dat uw inschrijving bij actief50.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
5.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van actief50.nl zult voordoen.
5.10 U verklaart actief50.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.
5.11 U verklaart het gebruik van actief50.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.
5.12 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door actief50.nl als privé-gegevens behandeld. Actief50.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
5.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan actief50.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.
5.14 Actief50.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van actief50.nl kan verlopen. Actief50.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
5.15 Er is alles aan gedaan om actief50.nl zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van actief50.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
5.16 Bij actief50.nl worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.
5.17 Uit veiligheidsoverwegingen logt actief50.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. Actief50.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van actief50.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.
6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van actief50.nl zijn het intellectuele eigendom van actief50.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van actief50.nl.
6.3 De gebruiksrechten die door actief50.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij actief50.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van actief50.nl is strikt verboden.
6.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van actief50.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de actief50.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
6.5 Actief50.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van actief50.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van actief50.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van actief50.nl. Actief50.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van actief50.nl en/of technische vereisten.

Artikel 7. Beëindiging

7.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website.
7.2 Actief50.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot actief50.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens actief50.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die actief50.nl via andere leden actief50.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat actief50.nl uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot actief50.nl zullen onthouden.
7.3 Actief50.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via actief50.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van actief50.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Actief50.nl kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Actief50.nl onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door actief50.nl op de site is gezet of informatie die door actief50.nl aan u is overgedragen.
8.2 Actief50.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van actief50.nl. actief50.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
8.3 Het gebruik van actief50.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van actief50.nl tegenvallen kan actief50.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
8.4 Actief50.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Actief50.nl kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.
8.5 Actief50.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
8.6 Actief50.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.
8.7 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Actief50.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van actief50.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
8.8 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.
8.9 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Actief50.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die actief50.nl biedt.
8.10 Actief50.nl kan niet garanderen dat actief50.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van actief50.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van actief50.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat actief50.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.
8.11 Actief50.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van actief50.nl .
8.12 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is actief50.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
8.13 U vrijwaart actief50.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens actief50.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
8.14 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die actief50.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder actief50.nl personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan actief50.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie actief50.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
8.15 Wanneer actief50.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel actief50.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van actief50.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
8.17 Actief50.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Actief50.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
8.18 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
8.19 Actief50.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
8.20 Vragen ten aanzien van het privacybeleid en of deze gebruikersvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@actief50.nl.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Wanneer actief50.nl wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en actief50.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.
9.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.3 Op betrekkingen tussen u en actief50.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en actief50.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Huizen, dan wel, ter keuze van actief50.nl, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.